Hövding är mån om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Hövding förbinder sig att respektera och skydda Dina personuppgifter och Din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. För att Du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om Dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter. Dessa principer utgör också den information du har rätt att erhålla vid tiden då vi samlar in dina personuppgifter.

 

Ansvar

Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, med adress Bergsgatan 33, 214 22 Malmö, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Insamling av information

Hövding erbjuder Dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera Dig för att ta del av olika typer av material. På dessa webbplatser får vi information om Ditt namn, uppgifter om hur Du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen och, om Du väljer att betala med kreditkort, om Din betalning. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter vid köp via webbplatsen är antingen fullgörande av avtal eller ett berättigat intresse. Fullgörande av avtal gäller när du i rollen som konsument beställer en vara, och berättigat intresse för de fall då du representerar en juridisk person.

I syfte att kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi ska kunna anpassa vår kommunikation med Dig ber vi dig också att, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som kan röra Dina personliga eller yrkesmässiga intressen, bostadsort och liknande. Denna typ av behandling av personuppgifter sker med stöd av vårt och Ditt berättigade intresse.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång Utöver att du online har tillgång till de personuppgifter som är relaterade till ditt köp, har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar informationen till rätt person.

Rätt till radering och begränsning. Du har möjlighet att begära radering av personuppgifter om dessa inte längre behövs för ändamålet eller om:

  • Du återkallar ditt samtycke och ingen annan rättslig grund finns för ändamålet.
  • Du invänder mot vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas om det stämmer överens med något av nedan:

  • du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta);
  • Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning;
  • Du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen; eller
  • Om du har invänt mot behandlingen och vi inte har utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt berättigade skäl av att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Vi kan komma att neka din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar oss. Dessa skyldigheter lyder under bokförings- och skattelagstiftning, bank- och konsumenträttslagstiftning.

Rätt att göra invändningar. Du har rätt till att tacka nej till direktmarknadsföring och invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.  

Direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter till direktmarknadsföring, exempelvis epostutskick.   

Rätt till datorportabilitet. Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller fullgörande av avtal, har du rätt att begära att de uppgifter som du lämnat till oss (om dig själv) blir överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för detta är att det är tekniskt möjligt.

Cookies

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från Dig kan placeras i Din dators hårdvara. Om Du godkänner detta, kommer Din browser att lägga till texten i en separat fil. Hövding använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för Din browser själv ange om Du accepterar att cookie-filer placeras hos Dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos Dig.

Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan läsa mer om cookies för Hövding på hovding.se/om-cookies/

När Du besöker de delar av Hövdings webbplatser som kan anpassas efter Din användarprofil eller som kräver att Du är inloggad måste Din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan Du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja Din identitet.

Säkerhet

Hövding skyddar Dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas.

Användning av informationen

Hövding hanterar och använder den information som Du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa Dina behov och för att kunna ge Dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Vi kan också komma att kontakta Dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direktmarknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss en så kallad direktreklamspärr som förhindrar att Dina uppgifter används för direkt marknadsföring. Ditt kreditkortsnummer används enbart vid betalning av de produkter som Du har beställt och det sparas inte hos oss för andra ändamål.

Hövding kommer inte, utan Ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om Dig annat än om detta följer av lagstiftning eller om det krävs i samband med att Du beställt en produkt eller tjänst.

Hövding utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

Dina personuppgifter 

För att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet delar vi dina personuppgifter  med tredje part. Dessa är företag som hjälper oss med:
1) Logistikbolaget (leverans av beställning)
2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
3) Marknadsföring. Vi delar även dina personuppgifter (endast e-post) till företag som hjälper oss med digital marknadsföring (framförallt Facebook).
4) It-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra it-lösningar).

Delning av personuppgifter på ovan nämnda sätt sker helt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Det finns företag som vi delar dina personuppgifter med som är självständigt personuppgiftsansvariga. Exempel på dessa är försäkringsbolag och banker.

Hantering av personnummer

Vi hanterar endast personnummer då det är klart motiverat till ändamålet. Vid tecknande av trygghetsförsäkring är personnummer ett måste för försäkringsgivaren Solid. Dels för säker identifiering och för framtida försäkringsärende. Solid är självständigt personuppgiftsansvarig, därför gäller deras integritetspolicy och personuppgiftshantering. Rättslig grund för denna behandling är fullgörande av köpeavtal.

Marknadsundersökningar

När du har köpt och använder våra produkter är din åsikt viktig för oss. Vi  har därför ett berättigat intresse av att kontakta dig i marknadsundersökningssyfte. Syftet med våra undersökningar är att utveckla våra produkter.

Du har alltid möjlighet att välja om du vill delta i våra marknadsundersökningar eller inte. Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare till tredje part som inte har med våra undersökningar att göra.

Sociala kanaler & Automatiskt beslutsfattande

Om du använder dig av en hashtag relaterat till Hövding kommer vi att kunna fråga dig om att återpublicera denna på vår hemsida och i våra sociala kanaler. För att kunna skapa och visa dig relevant innehåll kan du som kund bli föremål för automatiskt beslutfattande. Det innebär att du med hjälp av cookies kan bli segmenterad och bli föremål för riktade annonser.

Återförsäljare

Som befintlig återförsäljare av våra produkter eller som ny potentiell samarbetspartner kan vi komma att spara dina uppgifter för att eventuellt möjliggöra och upprätthålla en affärsrelation. Exempel på uppgifter kan vara mailadress och namn.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Den rättsliga grunden för, och ändamålet med, behandling av personuppgifter är avgörande för hur länge vi lagrar uppgifterna. Många gånger finns lagstadgade krav (exempelvis bokföringslag (1999:1078)) att lagra personuppgifter upp till en viss period (7 år bokföringslagen). Om sådana lagstadgade krav inte finns, lagrar vi dina personuppgifter tills att vi inte längre behöver dem. Detta är en fall-till-fall bedömning där aspekter såsom vilken typ av data, varför datat samlades in och hur länge Du som kund har ett intresse av att vi lagrar dina personuppgifter, är avgörande. Som exempel kan nämnas att vi i direktmarknadsföringssyfte lagrar konsumenters personuppgifter i upp till ett år efter det att kundförhållandet upphört, om inte kunden dessförinnan bett om att få bli struken. Notera här att ett kundförhållande upphör när varan är levererad och när det inte finns något annat som innebär att kunden och Hövding behöver ha någon kontakt.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.

Övriga rättigheter

Hövding strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Du har rätt att få felaktiga uppgifter tillrättade, såsom t.ex. namn och adress. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om Dig. Om Du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi Dig kontakta oss under någon av följande adresser:

Tel: 040-23 68 68

Postadress: Bergsgatan 33, 214 22 Malmö

E-postadress: info@hovding.com